Verslag algemene ledenvergadering S.V. Trios 2019

Aanwezig:

Erik van der Heide, Kelly Volbeda, Emmie Scholten, Agnes Oskamp, Esmee Leusenkamp, Liesbeth Koomen, Anne Koomen, Anne Willemsen, Ity Kamphuis, Silvia van Gorp, Lena van der Heide, Han van Galen, Marion van Galen, Laura Brouwer, Harmien ter Horst, Josien Baks, Kestra Oskamp, Teero Oskamp, Pascal Weernink, B. Blauwijkel, Alie Ruitten, Dinie Jansink, Gerrie Benneker, Hermine Aalders, Elly Groothuis, Alie Zuurman, Truus ter Hofte, Marlies de Jong, Zwaan Stassen, Rik Hoeven, Betsie Alberts, Annie Kerkdijk, Toos Smit

Afwezig met kennigsgeving:

Anne ter Horst, Gini Lansink, Marja Garrelds, Ineke Grobben, Rietje Heinrchs, Jannie Evers, fam de Vries

Opening

Erik opent de vergadering

Mededelingen.

Vorig jaar oktober is er een les gestopt waarvan de leidster nooit een bloemetje heeft ontvangen, dus dat doen we alsnog nu. Marion van Galen.

Ingekomen stukken

Kascommissie, wordt later bij het punt financien meegenomen

Goedkeuring van de agenda.

Goedgekeurd door de vergadering

Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 april 2018.

Erik geeft de vergadering even de tijd om het verslag door te nemen

Locatie goed doorgeven, geen 2 verschillende locaties.

Test met de beamer niet goed bevallen? Nee, zoals te zien is.

Jubilarissen niet met naam in het verslag.

Jaarverslag over 2018.

Hoe ver zijn we met de AVG? Op het moment dat het om promotie van de vereniging gaat mag er wel gebruik gemaakt worden van beeldmateriaal. Wij zijn bezig met de brief om dit ook bij onze vereniging te regelen, en in het ledenadministratie te verwerken. Verder wordt er al bij elke activiteit een lijst gelegd voor alle deelnemers om te tekenen.

IISPA is met hoofdletters en KNGU moet met puntjes ertussen

Hoe gaat de vereniging om met het nieuwe toestellenbeleid? Aangehaakt bij HGO

District oost en Overijssel zijn geen vergaderingen van geweest.

Financi√ęn:

Financieel verslag over 2018.

Rik neemt de financien met de vergadering door

Wat voor subsidies krijgen we ūü°™ g-gym, WMO voor lagere inkomens om toch te kunnen sporten.

Verslag kascommissie.

Josien neemt het woord: 12 maart zijn Jo en Lena boekhouding gecontroleerd en vraagt de vergadering goedkeuring te geven.

Benoeming kascommissie.

Lena en Jo zullen volgend jaar kascommissie doen. Kan nog iemand reserve, anders zullen we hier binnen de vereniging op zoek gaan naar een nieuwe aanvulling.

Contributie regeling.

Percentage bondscontributie word meegetrokken met de contributie voor volgend jaar.

Begroting 2019.

Contributie lager gezet vanwege momenteel terugloop

Subsidies onbekend

Geen kamp

Procentuele verhoging bondscontributie, zelfs met ledenterugloop

Minder materialen nodig

Meer pr kosten, dit jaar oppakken

Grote negatieve post, we hebben al gekeken naar lege zalen, rendabele lessen en hier word al heel hard aan gewerkt.

Rendabel uur ūü°™ ongeveer 10 leden

Grote clubactie misschien weer iets om op te pakken? Heel veel extra werk voor het bestuur, of eventueel een sponsoractie..

Charge beleid, goedgekeurd

Verkiezing bestuursleden.

Niet iedereen heeft brief waarop gezocht wordt naar bestuursleden gekregen, inderdaad correct, deze zijn voor leiding namelijk over de mail gegaan, en bij de ereleden is dit vergeten.

Aftredend en herkiesbare functie:

Materialen, Anne Koomen. Blijft nog een termijn.

Aftredend en niet herkiesbaar:

Vice‚Äďvoorzitter, Rik Hoeven. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Deze functie zal vervallen zolang er nog geen voorzitter is

Penningmeester, Rik Hoeven.                Deze functie zal tot kerst opgevuld worden door Liesbeth Koomen. We gaan we op zoek naar een vaste penningmeester in deze periode

Voorzitter, Erik van der Heide.                Aangezien er nog geen reactie is gekomen op de brief die met de uitnodiging voor de ledenadministratie in verstuurd is gekomen zal Agnes Oskamp deze functie tijdelijk vervullen

Ledenadministratie.                               Deze functie was al vacant en werd vervuld door Erik van der heide. Nu zal kelly Volbeda deze taak overnemen.

Selectie.                                               Aangezien er momenteel geen selectiegroep is vervalt deze functie tot er weer vraag naar is.

Huldiging jubilarissen.

12.5 jaar lid

Ruben Eertink   Helaas afwezig

25 jaar lid

Marja Garrelds                          Zou graag haar huldiging naar volgend jaar willen verschuiven aangezien ze in november 25 jaar bij de vereniging is.

Ineke Grobben                          Afwezig vanavond, we gaan in de les haar de spelt en de pennenset langsbrengen

Rietje Heinrichs                        Afgemeld, zal in de les door de leiding verzorgd worden

40 jaar lid

Ity Kamphuis                             Aanwezig en gehuldigd met bloemen, pennenset en speldje.

Friedie                                      Afwezig, we gaan het speldje en de pennenset langsbrengen in de les

. . . .                                         Aanwezig en gehuldigd

Activiteiten 2019.

Emmie neemt de activiteiten van / voor 2019 door.

Ereleden worden niet meegenomen met activiteiten. Moeten we over nadenken hoe deze meegenomen worden met dit soort uitnodigingen.

Wedstrijddeelnemers dit jaar, en ook is er een wens voor een clubwedstrijd.

Ouder en kind doet een afsluiter en ook de dans doet een afsluiter.

Rondvraag.

Han van Galen  KNGU zoekt vertegenwoordigers voor de bondsraad, daarvoor staan nu de verkiezingen voor open. Statutencommissie lidmaatschap Han stopt dit jaar, ook daar worden leden voor gezocht en mogen zich bij Han aanmelden. Han.vanGalen@home.nl

Betsie Alberts    wil graag klagen over de zaal, er zijn criminele activiteiten rondom de zaal wat niet als erg prettig ervaren word. Plus dat de verwarming niet aan gaat .Bestuur gaat dit oppakken. Kleiding aangepast maar nooit gekregen, nieuwjaarspresentje niet gekregen vanwege afwezigheid, jammer. Ook niet veel materialen in de zaal aanwezig maar al wel een aantal keren om gevraagd.Lijst vrijwilligers mailen naar Betsie. Het bestuur zal hier achteraan gaan

Agnes Oskamp bedankt de aftredende bestuursleden voor hun dienstjaren met een presentje en vraagt de vergadering de bestuursleden te benoemen tot ereleden.

Josien Baks      Welkom aan Liesbeth, jongelui actief en positief. Bestuursleden dank voor inzet, en bedankt voor de komst.

Sluiting.

Erik sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komt en nodigt iedereen uit voor een drankje in de kantine.