Verslag algemene ledenvergadering SV Trios.

Datum:            dinsdag 24 april 2018

Plaats:             wijkcentrum Hengelose Es

Tijd:                 20.00 uur

Voorzitter:        Erik van der Heide

Aanwezig.

Agnes Oskamp, Rik Hoeven, Esmee Leusenkamp, Zwaan Stassen, Anne Koomen, Emmie Scholten, Reina Spoelma, Silvia van Gorp, Rietje Reinrichs, Lya Brink, Gini Lansink, Lena van der Heide, Roelien Geerdink, Maartje Peeters, Josien Baks, Harmien ter Horst, Hanneke Mentink, Dinie Jansink, Bernadette Blaauwijkel, Marja Garrelds, Alie Ruff, Renate Willemsen, Gerrie Benneker, Jo van Rosse, Tim Anemaet, Anne Willemsen, Kestra Oskamp, Kelly Volbeda, Marlies de Jong, Erik van der Heide.

 Afwezig met kennisgeving.

Annie en Jan Hogeslag, Han van Galen, Marian Berendsen, Ity Kamphuis, Kismet Mun, Sengul, Lucy Elmas, Loes Spans.

Opening.

Erik van der Heide opent de vergadering

Mededelingen.

We hebben deze vergadering op een nieuwe locatie, als dit bevalt volgend jaar weer. Verder test met zowel papieren versie als presentatie op het scherm, om te kijken of we papieren in de toekomst kunnen minderen met het oog op kosten en milieu.

Binnengekomen stukken – kascommissie, deze zal later behandeld worden.

Goedkeuring van de agenda.

Goedgekeurd.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 10 april 2017.

Geen opmerkingen.

 Jaarverslag 2017.

Het jaarverslag wordt doorgenomen met de vergadering.

Ledenaantal gelijk terwijl er een hele groep weg is gegaan?

Aanvulling in de recreatiegroepen hebben dit verschil opgevangen.

Kleding die gekocht is, wordt dit nog steeds door de vereniging gewassen?

Nee.

Vertrouwenspersoon verplicht vanuit de bond? Als vereniging willen we dit graag.

Zal naar gekeken worden dit jaar.

 Financiën.

Rik neemt de financiën door met de vergadering en behandeld de volgende punten:

  • Financieel verslag over 2017.
  • Contributie regeling.
  • Begroting 2018.

Verslag kascommissie.

De kascommissie neemt het woord en keurt de financiële boekhouding goed. De vergadering gaat ook akkoord.

Benoeming kascommissie.

Josien Baks, Lena van der Heide, Jo van Rossum (reserve)

 Verkiezing bestuursleden.

De aftredend en herkiesbare functies zijn secretaris en Bewegen op muziek, hier zijn geen andere aanmeldingen voor gekomen en de mensen zullen de volgende termijn ingaan.

Ruben Eertink is als bestuurslid Jeugdzaken iet herkiesbaar, deze taak is halverwege het jaar al overgenomen door Emmie Scholten en zij wil het wel blijven doen

De functies ledenadministratie en bestuurslid selectie zijn vacant, maar momenteel geen selectie vanwege de zwangerschapsverlof van Irina.

Huldiging jubilarissen.

De jubilarissen worden in de vergadering naar voren gehaald, en krijgen hun verdiende speldje en een bloemetje. Wel een excuus voor het ontbreken van de pennensets. Deze worden later naar de jubilarissen gebracht.

Activiteiten 2018.

Alle activiteiten zullen gelijk blijven aan vorig jaar, met uitzondering van het kamp, wat in september zal plaatsingen, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Wel wordt gekeken of er mogelijkheden zijn activiteiten in een nieuw jasje te steken. Per activiteit zal bekeken worden of dit goed uitpakt.

Rondvraag.

Josien Baks                  Bedankt het bestuur en alle vrijwilligers.

Sluiting.

Erik bedankt iedereen voor zijn / haar komst.