Jaarverslag 2015

Verslag algemene ledenvergadering S.V. TRIOS

Datum;            15 april 2015

Plaats;            Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP  Hengelo

Tijd;                 20.00 uur.

Voorzitter;       Erik van der Heide

Aanwezig:

Erik van der Heide, Lena van der Heide, Zwaan Stassen, Marlies de Jong, Rik Hoeven, Kelly Volbeda, Agnes Oskamp, Rietje Heinrichs, Silvia van Gorp, Han van Galen, Emmie Scholten, Anne Koomen, Pascal Weernink, Anne Willemsen, Ruben Eertink, Laura Brouwer, Demy de Vries, Brandon von Ende, Esmee Leusenkamp, Marja Garrelds, Renate Willemsen, G. Benneker, Tinie Rauw, B. Blaauwijkel, Alie Rutten, Ina Bozen(Bosch), Jannie Meijer, Marion van Galen, Elly Groothuis, Gerda ter Meulen, Alie Zuurman, Truus ter Hofte, T Smit, Kerkdijk, Schultze-Wezel, Dinie Jansink, Josien Baks, Maria Wijlens, Rie Mijnheer

Afwezig met kennisgeving:

Roelien Geerdink, Betsie Alberts, Marian Beerends, Lya Brink, Ity Kamphuis, Lien Nijland, Loes Spans, Reina Spoelma, Annemarie ten Doesschot, Lucy Elmas, Demi van Wijk, Ada de Jong

1.Opening.

Erik opent de vergadering, tevens test met beamer om te kijken of de vergadering goed te volgen is.

2.Mededelingen.

Uitnodiging vergadering was erg laat door gemeentebezuinigingen. We hadden gehoopt al meer info te hebben maar deze uitleg vanuit de gemeente zal pas volgende week plaatsvinden. Er zal daarom zeer waarschijnlijk een 2e ledenvergadering in de loop van het jaar plaatsvinden. Bezuinigingen houden in een verhoging van 50 % op de zaalhuur en het wegvallen van diverse subsidies zullen (gaan) er bij de verenigingen flink inhakken.

Overleden leden dit jaar: Jaap van der Hulst, erelid en oud-vrijwilliger. Ook zijn vrouw is enkele weken daarna overleden. Hiervoor houden we een moment stilte.

3.Goedkeuring van de agenda.

Er wordt nog door mensen om papieren gevraagd.

4.Verslag van de algemene ledenvergadering van 15 april 2014.

Na vragenronde wordt er door Han van Galen opgemerkt dat op de internetsite staat dat het jaarverslag op de site staat; dit moet de notulen van de algemene ledenvergadering zijn.

5.Jaarverslag over 2014.

Han van Galen vraagt waarom er overal Trios 10 jaar terwijl de oprichtingsdatum van de oudste vereniging gehanteerd mag worden?

Wat is het nieuwe senioren uur? Project waarvan uit de gemeente (vanuit de provincie) subsidie voor is verkregen. Hiervoor kunnen we voor deze nieuwe les leiding, zaalhuur en materialen aanschaffen. Ook worden er nevenactiviteiten voor alle seniorengroepen georganiseerd.

Enkele schrijffouten en Koningsdag ipv Koninginnedag. Ook zijn er geen vergaderingen meer van Overijssel.

6.Financiën:

a.         Financieel verslag over 2014.

Hoe kan het precies gelijk uitkomen? Verschil staat bij het resultaat in de tabel.

Hoe kunnen we zaakhuur terugkrijgen? Via de bond georganiseerde opleidingen krijgen we zaalhuur terug.

Bankkosten erg veel. Is al minder dan eerst: ipv 4 rekeningen van eerder nu 2 rekeningen.

Bondscontributie groot verschil wat uitgegeven is en wat er binnen is gekomen. Peildata bondscontributie en verschil met de mensen waarover wij wel bondscontributie betalen en die geen lid zijn dus geen contributie aan ons betalen.

b.         Verslag kascommissie.

24 maart jongsleden heeft de kascommissie de controle gedaan, en is dus ook goed gekeurd.

c.         Benoeming kascommissie.

Silvia van Gorp en Rietje Heinrichs volgend jaar voor de 2e keer. Volgend jaar Han van Galen erbij en graag Laura Brouwer als reserve.  

d.         Contributie regeling.

Nu nog geen mededelingen doordat de gemeente nog bezig is met de bezuinigingen. Verder zal de bondscontributieregeling wijzigen doordat de bond de inning van de contributie veranderd. Wij gaan hier op de vereniging op inspelen door de bondscontributie 1x per kwartaal te plannen.

Han van Galen stelt voor om de gehele contributie op te hogen om schommelende maandcontributies te verhinderen. Dit is duidelijker voor leden. Ook dit zal meegenomen worden in de berekeningen.

Esmee Leusenkamp vraagt hoe dit door gecommuniceerd wordt? Door de 2e ledenvergadering, pas na deze vergadering zal dit ingaan.

Verhoging komt neer op meer dan € 2,50 per maand( verhoging).

e.          Begroting 2015.

Geen verhoging bij de begroting contributie? Waarom niet nu al verhogen? Omdat we dan 2x moeten verhogen. Wanneer gaan die gemeentebezuinigingen in? 2015 of 2016? Omdat de begroting 2015 al klaar is waarschijnlijk pas 2016 in.

Graag toch nu al 2 %verhogen om de klap al op te kunnen vangen,

Positief verschil 2014-2015 ten bate van jubileumjaar, daar ook een extra bedrag uit de buffer bij.

Alle stukken zijn goedgekeurd door de ledenvergadering.

7.Verkiezing bestuursleden.

We hadden gehoopt de gaten op te kunnen vullen voor de bestuursleden door de .. Hier is niemand op af gekomen, dus hebben we zelf mensen benaderd. Hier is de volgende indeling uit gekomen:

Voorzitter:                              Erik van der Heide

Secretariaat:                          Agnes Oskamp

1e penningmeester:             Erik van der Heide / Rik Hoeven

2e penningmeester:             Lena van der Heide

Ledenadministratie:             Lena van der Heide

PR & Communicatie:          Rik Hoeven

Activiteitencommissie:        Ruben Eertink met begeleiding van Erik van der Heide / Rik Hoeven / Agnes Oskamp

Opleidingen:                         Agnes Oskamp / Anne Willemsen

Leiding:                                  Agnes Oskamp / Esmee Leusenkamp

Kleding:                                 Kelly Volbeda

Selectie:                                 Lotte Hoeven / Agnes Oskamp

BOM:                                      Zwaan Stassen / Marlies de Jong

Materialen:                            Anne Koomen

De ledenvergadering geeft hier goedkeuring voor.

8.Huldiging jubilarissen.

Wij hebben de volgende jubilarissen;

12,5      Betsie Alberts

25         Ina Bosch

            Elly Groothuis

            Erik van der Heide

            Gerda ter Meulen

40         Ada de Jong

            Jannie Meier

            Rie Mijnheer

            Alie Rutten – Blaauwijkel           

            Hennie(y) Groothuis

9.Activiteiten 2015.

Bestuursactiviteit: cursus besturen met een visie, we zijn er hier achter gekomen dat we op de goede weg zijn en heel veel zaken al goed geregeld hebben. We laten even een korte presentatie zien hierover.

Koningsdag – springdag – uitvoering – zwemmen – ouder- en kind gym activiteit – kamp – clubwedstrijden – sinterklaas – kerstuitvoering. Activiteit voor de senioren moet nog gepland worden.

Diverse wedstrijden gymcompetitie (korte uitleg soort wedstrijden en nabespreking in juni) – NTS – Springen – Jazz

10.Rondvraag.

Josien Baks – Leidingprobleem is dat alleen binnen onze vereniging of breder? Is heel verschillend, sommige hebben over, anderen hebben tekort. De cursus wordt door de vereniging betaald, de helft van de opleiding wordt via de lesgeldvergoeding terugbetaald.

Marion van Galen – Hoeveel mogen er tegelijk naar de cursus? Er zijn jaren geweest waar niemand is geweest, dus waarom nu niet meer? Praktijkbegeleiders moeten het ook aan kunnen. Marlies geeft aan dat het leiding- probleem bij de dans op dit moment het hoogste is.

Han van Galen – Als leiding aan blijft bieden en ze kaatsen af, wat doen we dan? Op een gegeven moment houdt het op. Esmee geeft aan dat de opleiding te druk is in combinatie met de eigen opleiding en daarom niet start..

Agnes Oskamp – Wil iedereen de enquête invullen die over de mail is rondgestuurd invullen en insturen? De mensen zonder mailadres krijgen een papieren versie.

Josien Wil nog even de aandacht voor algemene zaken, wenst het bestuur veel succes in de nieuwe samenstelling, en geeft even een positieve feedback over de site.

11.Sluiting.

Erik sluit om 22:00 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.