Jaarverslag 2014

Verslag algemene ledenvergadering S.V. TRIOS

Datum;            15 april 2014

Plaats;            Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP  Hengelo

Tijd;                 20.00 uur.

Voorzitter;       Erik van der Heide

Aanwezig; Erik van der Heide, Petra Leppink, Annie Meulenkamp, Rik Hoeven,Agnes Oskamp, Marlies de Jong, Alie Rutte, Gerrie Benneker, Renate Willemsen, B. Blaauwijkel, Marja Garrelds, Silvia van Gorp, Toos Smit, Han van Galen, Marion van Galen, Tini Rouw, Ria Veltkamp, Rie Mijnheer, Josien Baks, Harmien ter Horst, Nienke Leemhuis, Errol Herder, Zwaan Stassen, Giny Lansink, Lena van der Heide.

Afwezig met kennisgeving; Jenny Schildkamp, Wilma Spanjer, Marian Beerends, Chantal, Koopman, Jo van Rosse, Lya Brink, Rietje Heinrichs, Ity Kamphuis, Kismet Mun, Lien Nijland, Loes Spans, Reina Spoelma, Annemarie ten Doesschot , Luci Elmass, Roelien Geerdink, Maria Wijlens, Ruben Eertink, Sylke Meulman, Rietje Heinrichs.

1.Opening.

Erik opent de vergadering.

2.Mededelingen.

Er word meegedeeld dat Lies Koers–Westerhoff (één van onze ereleden) is overleden, er word een moment stilte gehouden.

3.Goedkeuring van de agenda.

De agenda word op deze manier goedgekeurd.

4.Verslag van de algemene ledenvergadering van 18 april 2013.

Deze is niet verstuurd met de uitnodiging in verband met de kosten. Volgend jaar komen de notulen op de site.

Vraag 10 dat de gymzaal aan de Elsbeekweg niet schoon is, dit geld ook voor de andere zalen.

Dit word meegenomen naar de gemeente. In de Vöckersschool is de lange mat erg nat geweest maar hier is nog niets aan gedaan.

Na deze opmerkingen word het goed gekeurd.

5.Jaarverslag over 2013.

Onder kopje 3.1 hoort ook -de G-Gym bij, die zijn naar de iispa-hal geweest

-ouder en kind gym vestival samen met andere verenigingen, dit was een groot succes.

-H.G.O. Zit T.C.T. Hier ook bij??? Nee ……………….

Het jaarverslag word goed gekeurd.

6.Financiën:

a.         Financieel verslag over 2013.

Op de balans staat Materialen waarom niet apart in airtrack en radio’s dan word het duidelijker.

b.         Verslag kascommissie.

Het verslag word voorgelezen door Petra Leppink en zij vraagt aan de vereniging om het goed te keuren. Hierop volgt een goed keurend applaus.

c.         Benoeming kascommissie.

Silvia van Gorp en Rietje Heinrichs komen in de nieuwe kascommissie.

Han van Galen meld zich als reserve voor de kascommissie.

d.         Contributie regeling.

In verband met de achterstallige contributie inning geeft Erik eerst even uitleg hoe het nu met de IBAN zit en de incasso, hiervoor hebben wij als vereniging een groter contract nodig maar dit was ons niet verteld, dus er kon niet meer worden geïncasseerd omdat we met de bondscontributie en januari (half) niets meer konden incasseren, na enig overleg en wat tijd is dit nu aangepast.

In verband met de inflatie zal de contributie worden verhoogd met 25 cent per les                      uur ingaande 1 juli 2014.

e.          Begroting 2014.

Na wat ophelderings- vragen word het goed gekeurd.

7.Verkiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbare functie:

  1. Voorzitter                                           –          Erik van der Heide
  2. Ledenadministratie                            –          Lena van der Heide
  3. Recreatie Gymnastiek/Turnen          –          Agnes Oskamp
  4. Public Relations & Communicatie    –          Ruthy Rouwet

Alle vier de bestuursleden worden herkozen.

8.Huldiging jubilarissen. Wij hebben de volgende jubilarissen;

12½ jaar; Jenny Schildkamp, Wilma Spanjer en Dafne Wiggers

25 jaar;    Annie Meulenkamp en Renate Willemsen

40 jaar;   Marian Beerends en Han van Galen

9.Activiteiten 2014.

Hier even een opsomming van de activiteiten; springdag, vossejacht is niet doorgegaan, paasactieviteit, koningsdag wij staan in 2014 tegenover VeD, zwemmen in juni, clubcampioenschappen, 28 juni dansgala in Veldwijk, in 18 mei doet G-gym in de isspa-hal, op 17 mei gym-competietie. 28 juni ouder en kind gym met meerdere verenigingen, sinterklaas.

10.Rondvraag.

Nienke;

Kan er bij de assistenten en leiding iets over de EHBO bekend worden?? wij nemen dit mee in het bestuur.           

Toos Smit;

Wat is het opzegtermijn?   1 maand.

Han van Galen;

Wanneer komt het infoboekje uit?   Rond de zomervakantie 2014.

Josien Baks;

Bedankt het bestuur en vooral de penningmeesters voor de grote inzet en het hele bestuur voor de vele verschillende dingen wat ze hebben gedaan voor de vereniging.

11.Sluiting.

Erik sluit om 21,15 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.